تبریک روز جمهوری اسلامی ایران (دکتر مهدی صیاد شیرازی)