من خودم را زندگی میکنم !

من خودم را زندگی میکنم؛ مهم نیست چگونه قضاوت می شوم ،چه اهمیتی دارد که مردم چه می گویند؛ چه انتظاری از مردم داری!؟ 
آنان پشت سر خدا هم حرف می زنند ......