بیانیه روز قدس سال ۱۴۰۱

 

فرمایشات مقام معظم رهبری عزیزمان در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱

روز قدس ماه مبارک ۱۴۰۱