۵ شهریور زادروز پوریا ولی معاصر

 

جهان پهلوان تختی نامدار

که بود از برای وطن افتخار

ز گفتار و پندار و کردار نیک

چو تختی نزاید یکی روزگار

 

۵ شهریور زادروز پوریای ولی معاصر، جهان پهلوان تختی نماد اخلاق و مروت و پهلوانی و مردم‌داری و روز ملی کشتی گرامی ????