پیام تبریک به جناب اقای دکتر محسن‌رضایی

جناب‌آقای‌دکتررضایی

بدینوسیله‌انتصاب شایسته جنابعالی‌رابه سمت معاون‌اقتصادی‌ریاست‌جمهوری،دبیر شورای‌عالی‌هماهنگی اقتصادی‌سران‌قوا،دبیرستاداقتصادی دولت‌تبریک‌عرض‌مینمائیم‌انشالله شعارهاووعده هایی‌که درحوزه‌اقتصادی داده شد#‌اقدام‌‌وتحول بوجودآوردو مشکلات‌اقتصادی‌حل‌گردد.

‎#صیاد‌دلها