لیست اجتماع نخبگان و متخصصان شهر تهران و سر ليستی دکتر مهدی صیاد شیرازی