جلسه مردمی در کلاب هاوس با حضور دکتر مهدی صیاد شیرازی

دیروز مورخه 1400/03/07در برنامه کلاب هاوس  اولین جلسه مردمی با حضور دکتر مهدی صیاد شیرازی انجام گردید