دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با برداران شهید تهرانی مقدم

 دیدار دکتر مهدی صیادشیرازی با برادر شهید تهرانی مقدم و خانواده شهیدان و جانبازان و پیگیری مطالبات آنان .