دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با جناب اقای مهدی عبدالوند

نشست امروز مورخ ١٤٠٠/٠٢/٢٦اقاي مهدي عبدالوند كانديداي ششمين دوره شوراي شهر تهران با دكتر مهدي صياد شيرازي و هماهنگی بابت چگونگی برگزاری انتخابات شورای شهر تهران.