افطار فرماندهی محترم نیروی انتظامی با جمعی از فرزندان شهدا .

افطار فرماندهی محترم نیروی انتظامی با جمعی از فرزندان شهدا .
در این دیدار فرزندان شهدا مختلف ارتش،سپاه و...حضور داشتند.
شروع دیدار با سخنان آنها و ابراز نظرات و پیشنهادات بود ،سپس سردار اشتری به بیان مطالب پرداختند.