دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با امین اقافرزانه و هیئت همراه

دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با امین آقا فرزانه  از بزرگان شهرری‌ و بیعت با دکتر مهدی صیاد شیرازی  برای کاندیداتوری

کد انتخاباتی:5185