دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با اعضای حزب جوانان کار افرین

 دیدار دکترمهدی صیادشیرازی  بادکترنامی و اعضای فعال در کارآفرینان در جهت تدوین و تنظیم سند راهبردی شورای شهر تهران