دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با خانواده دانشمند هسته ای شهید احمدی روشن

دیدار صمیمانه یادگار صیاد دلها فرزند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی جناب اقای دکتر مهدی صیاد شیرازی با خانواده دانشمنو هسته ای شهید احمدی روشن

دیدار صمیمانه یادگار صیاد دلها فرزند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی جناب اقای دکتر مهدی صیاد شیرازی با خانواده دانشمند هسته ای شهید احمدی روشن

دوم فروردین 1400